Jesper Mikkelsen, Bradstrup - Himmerland

Vores fælles stamfar - Our common ancestor

Formål med denne side og hvordan du bruger den


HUSK: Det er ikke min hjemmeside men vores, husk også at lægge din mailadresse under kommentarer.

REMEMBER: It's not my homepage but ours, also remember to put your mailadress under comments.


Hej slægtning

Vi to har gener tilfælles, underligt ikke? Jesper og hans kone Ellen fra Bradstrup lige syd for Rold Skov i Himmerland er vores fælles! Jeg har i nogen tid beskæftiget mig med Jespersen slægten og er kommet 11 generationer tilbage til ca. år 1600. Når denne hjemmeside tager udgangspunkt i Jesper som er  min tipoldefar og ikke en tidligere eller senere generation er der flere grunde. Jesper er en spændende person blandt slægtens bonde efter bonde, desuden er jeg kommet i kontakt med efterkommere af 3 af hans børn. For at disse kontakter og forhåbentlig mange flere i fremtiden kan have en fælles platform til udveksling af informationer må vi tilbage til Jesper som det fælles.
Min ide med denne side er ikke at jeg vil grave mig ned og analysere alle Jespers efterkommere; tanken er at du skriver om din familie med anekdoter og billeder, og det gør alle andre også. Efterhånden vil der tegne sig en mosaik af den kæde der der blev påbegyndt da Ellen og Jesper giftede sig med hinanden den 18. november 1842 i Vorning kirke.
Spændende ikke, jeg håber du er med?
Øster Sundby, Aalborg   1. maj 2017       Elmer Nødskov Jespersen

Hi relative
We two have genes in common, strangely not? Jesper and his wife Ellen from Bradstrup just south of Rold Skov in Himmerland are our common! For some time I have been working with the Jespersen family and have returned 11 generations to approx. In 1600. When this website is based on Jesper who is my great grandfather and not a former or later generation, there are several reasons. Jesper is an exciting person among the peasant's farmer by farmer, in addition, I have come into contact with descendants of 3 of his children. In order for these contacts and hopefully many more in the future to have a common platform for the exchange of information, we must return to Jesper as the joint.
My idea with this page is not that I want to dig down and analyze all Jesper descendants; The idea is that you write about your family with anecdotes and pictures, and it does everyone else too. Eventually, a mosaic of the chain began when the Ellen and Jesper married each other on 18 November 1842 in Vorning Church.
Exciting not, I hope you join?
Øster Sundby, Aalborg 1 May 2017 Elmer Nødskov Jespersen

 


Sådan bruger du siden

1: Navnene i den hvide bjælke er Jesper Mikkelsens børn.
2: Klik på det navn du er efterkommer af og du er straks tættere på din egen familie.
3: Der fremkommer et drop down gardin med vedkommendes børn, som du kan  klikke på for at læse mere.
4: Når du klikker på et navn i drop down gardinet, f. eks. din slægtning kommer der endnu en drop down hvor der står mere om din tættere familie.


Ved du ikke hvem af dem du er efterkommer af, gør du følgende:
a) Klik på Slægtstræ/Familytree
b) Find dine forældre/bedsteforældre/oldeforældre (afhængig af din alder smiley) Er du så ung at du ikke genkender nogle af navnene, må du få hjælp af dine forældre.
c) Følg den stiplede linie opad og noter dig de to navne du støder på i vandret linie. Lyder måske svært men burde ikke være det.
d) Du kan nu udføre pkt. 2 

 

How to use the page
1: The names of the white bar are the children of Jesper Mikkelsen.
2: Click on the name you are descending from and you are immediately closer to your own family.
3: A drop down curtain appears with their children, which you can click to read more.
4: When you click on a name in the drop down curtain, for example, your relative comes another drop down where there is more about your closer family.
If you do not know who you are from, do the following:
A) Click Slægtstræ/ Family Tree
B) Find your parents / grandparents / great-grandparents (depending on your age smiley) If you are so young that you do not recognize any of the names, you need help from your parents.
C) Follow the dotted line upwards and note the two names you encounter in horizontal line. Sounds maybe difficult but shout not be.
D) You can now complete the item. 2


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk