Jesper Mikkelsen, Bradstrup - Himmerland

Vores fælles stamfar - Our common ancestor

Thora & Adolf Jespersen


Adolf & Thora ved deres sølvbryllup i 1941

Forrest fra venstre: Dagny, Thora, Bent, Aksel, Adolf, Esther, Lilly.
Bagerst fra venstre: Holger, Jens, Laurits, Gunnar, Elmer, Inga.


Min Bedstefar Adolf er født i Lille Arden i 1895 som den yngste af sine søskende. Mens han var dragon i Randers blev han i 1917 gift med min bedstemor Thora der er født i 1899 i Tisted ved Astrup.

Da han var færdig som dragon overtog han som 23 årig den fædrende gård, da begge hans ældre brødre tidligere var emigreteret til USA. En søster og svoger var allerede omkring århundredskiftet kørt i stilling til at skulle tage over efter min oldefar; men sådan skulle det ikke gå. I 1928, ti år efter overtagelsen byttede han gård med en anden søster og svoger. Denne gård var Adolfs barndomshjem og blev senere overdraget til sønnen Aksel.

Adolf var en uadvendt person der sad i adskillige bestyrelser, både brugsen, mejeriet og slagteriet havde glæde af hans viden; desuden sad han omkring 2. verdenskrig i sognerådet og var medlem af skolekommisionen.

Adolf og Thora fik 11 børn. Udover en fætter er Adolfs del af slægten de eneste af Jesper Mikkelsens børn (der selvfølgelig blev døbt Jespersen efter deres fars fornavn) der fører Jespersen navnet videre her i Danmark. 
Adolf og Thora er begge begravet i Astrup.
  
My grandfather Adolf was born in Lille Arden in 1895 as the youngest of his siblings. While he was a dragon in Randers, he became married to my grandmother, Thora, who was born in 1899 in Tisted near Astrup.
When he finished as a dragon, he occupied the fathers farm as 23 years old when both his older brothers were previously emigrated to the United States. A sister and brother-in-law were already around the turn of the century in a position to take over agfter my great-grandfather; But that would not be the case. In 1928, ten years after the acquisition, he exchanged a farm with another sister and brother-in-law. This farm was Adolf's childhood home and later transferred to his son Aksel.
Adolf was an unauthorized person who sat in several boards, both brugsen, the dairy and the slaughterhouse enjoyed his knowledge; In addition, he was sitting around World War II in the sogneråd and was a member of the school commission.
Adolf and Thora got 11 children. In addition to a cousin, Adolf's part of the genus is the only child of Jesper Mikkelsen (of course, named Jespersen after their father's first name) Jespersen leads the name further here in Denmark.
Adolf and Thora are burried in Astrup.
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk